Oznámení - whistleblowing


Oznámení ‑ whistleblowing

 

Na základě zákona 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů, zavádí naše společnost ANAFRA s.r.o. s účinností od 15. 12. 2023 vnitřní oznamovací systém.

 

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn nástrojů a postupů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s nimi, posuzování oznámení a zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, jakož i k ochraně informací uvedených v oznámení a v komunikaci s oznamovatelem.

 

Příslušná osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním:

Příslušná osoba: Bc. Kristýna Palátová
Adresa: ANAFRA s.r.o., Bezručova 3015, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, kancelář HR
Telefon: +420 730 898 575
E-mailová adresa: oznameni@anafra.cz

 

Příslušná osoba: Ing. Martin Hnídek
Adresa:  ANAFRA s.r.o., Bezručova 3015, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, kancelář výkonného ředitele
Telefon: +420 608 830 067
E-mailová adresa: oznameni@anafra.cz

 

Oznamovatel:

Oznamovatel může být ten, kdo byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro naši společnost, nebo u naší společnosti, byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

Podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS)

Způsob podání oznámení:

Společnost ANAFRA s.r.o. umožňuje oznamovateli podat oznámení možného protiprávního jednání, které vyjmenovává zákon č.171/2023 prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně a na jeho žádost i osobně.

a) Oznámení podané písemně - Oznamovatel může učinit písemné oznámení:

  • v listinné podobě poštou na adresu Příslušné osoby, listinná podání musí být řádně označena „NEOTVÍRAT. Pouze k rukám Příslušné osoby",
  • v elektronické podobě e-mailem na vyhrazenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, ke které nemá přístup žádná jiná osoba.

b) Oznámení podané ústně (telefonicky) - Oznamovatel učiní oznámení telefonicky na kontaktní telefonní číslo Příslušné osoby.

c) Oznámení podané osobně - Oznamovatel učiní oznámení ústně adrese příslušné osoby.

d) Anonymní oznámení – v takovém případě oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a příslušná osoba nebude takové údaje zjišťovat. V případě anonymního oznámení neplatí lhůty pro vyrozumění o přijetí oznámení a výsledku prošetření oznámení.  

 

Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho doslovný přepis. V případě nesouhlasu oznamovatele s pořízením zvukové nahrávky sepíše příslušná osoba o podaném oznámení písemný záznam.

  

Ochrana oznamovatele:

V rámci ochrany oznamovatele je zachovávána důvěrnost totožnosti i informací uvedených v oznámení. Identifikační údaje oznamovatele při všech způsobech oznámení jsou známy pouze příslušné osobě, která je nesmí sdělit společnosti ANAFRA s.r.o. ani třetí osobě.

Oznamovatel nesmí být vystaven v návaznosti na učiněné oznámení a v souvislosti s výkonem pracovní či obdobné činnosti jakýmkoli odvetným opatřením.

Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu společnosti ANAFRA s.r.o. vůči oznamovateli v případě, kdy učinil vědomě nepravdivé oznámení.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 15. 12. 2023