Reklamační řádReklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností ANAFRA s.r.o., se sídlem 5. května 63, Praha 4, dále jen "prodávající", a kupujícími, kteří vystupují ve vztazích k prodávajícímu jako spotřebitelé (dále jen "spotřebitel"), kdy termín spotřebitel je vymezen § 52 odst. 3 z. č. 40/1964 Sb.

Při řešení reklamace spotřebitele se tedy postupuje podle z. č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a z. č. 634/1992 Sb. (zákona na ochranu spotřebitele) a souvisejícími právními předpisy.

Tento reklamační řád upravuje vzájemná ustanovení při provádění záručních oprav, a to jak pro samostatně prodávané zboží, tak i pro počítačové sestavy vyráběné a dodávané společností ANAFRA s.r.o.

Záruka se vztahuje na zboží a služby, jež byly zakoupeny u společnosti ANAFRA s.r.o. a jejíž reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží zakoupenému u společnosti ANAFRA s.r.o. je přiložen dodací list se sériovými čísly výrobku, u některých výrobků (např. monitorů, tiskáren, mobilních telefonů, mp3/4 přehrávačů apod.) je pak ještě přikládán originální záruční list výrobce, pro možné uplatnění záruky přímo v autorizovaném servisu. Při reklamaci vady výrobku spotřebitelem doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný dodací list a záruční list (pokud Vám byl dodán s výrobkem). Při reklamaci počítačové sestavy je vždy vhodné doložit dodací a nebo montážní list PC sestavy.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem daňového dokladu, případně podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá dle § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Rozpor s kupní smlouvou
Spotřebitel je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

Pokud spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, důrazně doporučujeme ihned prokazatelným způsobem (nejlépe do 24 hodin na e-mail: obchod@anafra.cz ) kontaktovat reklamační oddělení ANAFRA s.r.o. k odstranění těchto vad.

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď její opravou, nebo výměnou věci; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Podmínky záruky
Délka záruky k jednotlivým produktům je uvedena v měsících na záručním a dodacím listu. Není-li na dodacím listu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost ANAFRA s.r.o. koncovému spotřebiteli na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nový kus počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží. Mimo běžných záruk je možné zakoupit i speciální záruky dle požadavků zákazníka.

Na co nelze uplatnit zákonnou záruku
U zboží typu software se 24 měsíční záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.

Spotřebitel nemá právo uplatnit záruku na vady (při uzavření smlouvy dle § 618 o. z.) na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn a jsou tyto skutečnosti uvedeny v názvu zboží či na dodacím listě, případně na dodatku ke kupní smlouvě.

Při nákupu jednotlivých komponentů neodpovídá ANAFRA s.r.o. za:
- jejich kompatibilitu s komponentami v PC již namontovanými nebo instalovanými
- případné poškození dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování komponentů nebo software

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:
- vypršením záruční lhůty
- porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
- mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení obsluhy
- poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- zanedbání běžné péče
- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (jedná se především o optické mechaniky a DVD přehrávače a recordery)

Reklamace LCD monitorů
Reklamace počtu vadných pixelů a subpixelů LCD monitorů se řeší dle normy ISO 13406-2, případně individuálně podle stanov jednotlivých značek. Přesné informace o počtu vadných pixelů u jednotlivých výrobců naleznete přímo na jejich www stránkách.

Reklamace tiskáren
Inkoustové tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze při používání originální cartridge stanovených výrobcem (typ je vždy specifikován v manuálu tiskárny). Pokud nejsou používány cartridge stanovené výrobcem, není možné uznat reklamaci jako důvodnou, neboť tiskárna v tu chvíli byla prokazatelně užívána v rozporu s návodem, který předepisuje pro řádné užívání tiskárny užívat originální cartridge výrobce.

Zákonná záruka - postup uplatnění a vyřízení reklamace
Vyskytnou-li se po převzetí zboží spotřebitelem vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci.

Návod, jak správně při reklamaci postupovat, naleznete zde.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (dodací list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v tomto reklamačním řádu i v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
(bezplatné odstranění vady se provádí u vad všech notebooků, monitorů, tiskáren, scannerů, fotoaparátů, reproduktorů, projektorů, veškerého zboží od Pinnacle, veškerého zboží Creative, veškerého zboží Genius, MP3 přehrávačů MSI, přehrávačů Sandisk a veškerého zboží od Microcomu a dalších periferií. Dále se opravují všechny produkty DeLock, Koss, Sennheiser, Ovislink, routery a produkty ASUS, základní desky MSI, optické mechaniky LG, reproduktory všech značek, vodní chlazení, veškerá herní zařízení).
Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Výběr záleží na spotřebiteli.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo vyskytující se opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě. Ve výjimečných případech, pokud to kapacity firmy ANAFRA s.r.o. dovolí, lze po dobu opravy zapůjčit (proti finanční záloze a za úplatu) za zboží v opravě náhradu.

V případě, že se kupující při své volbě rozhodne pro výměnu věci prodávající si, ve smyslu platných zákonů, vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. V případě, že spotřebitel nebude s tímto postupem souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Seznam výrobců, jejichž výrobky je doporučeno reklamovat přímo v autorizovaném servisu.
Spotřebitel má právo ve smyslu § 625 občanského zákoníku uplatnit reklamaci těchto výrobků i přímo u prodávajícího. V těchto případech se postupuje takto:

Spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu ANAFRA s.r.o, 5. května 36, 140 00 Praha 4. Pouze na této adrese jsou poštou bez domluvy předem přijímány i všechny ostatní reklamace.

Pro celkové urychlení prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat pokud možno v původním nebo náhradním obalu, s dodacím listem, a pokud existuje, tak i se záručním listem výrobce.

V případě, že je zásilka od přepravce zjevně poškozena, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody), prodávající při převzetí zboží sepíše s přepravcem škodní protokol a vhodným způsobem poškození zadokumentuje (digitální fotografie), abychom předešli případným dohadům o poškození zboží našimi pracovníky.
Následně Vás budeme kontaktovat a uvedené dokumenty Vám budou nabídnuty k uplatnění náhrady škody od přepravce.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

O uplatnění reklamace sepíše pracovník se spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení, jakým má být reklamace řešena a přibližný termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako neoprávněnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu.

V případě, že se při posouzení udané vady zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí tuto skutečnost pracovníci reklamačního oddělení ANAFRA s.r.o. bez zbytečného odkladu spotřebiteli, a to za použití prostředků komunikace na dálku - nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, opravou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.
Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací dle § 598 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Zboží, u kterého je životnost kratší než 24 měsíců - spotřební materiál
Na spotřební materiál, tj. zboží, u kterého se počítá s životností kratší než 24 měsíců (barvicí pásky, tonery do tiskáren, tryskové hlavy, akumulátory, lampy do projektorů apod.) je dle občanského zákoníku poskytována záruka 24 měsíců pouze na funkční (výrobní) vady, nebo na vady, které prokazatelně vznikly před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena (vadná elektronika, poškození ihned po rozbalení apod.). Neznamená to však v žádném případě, že po uvedené době životnosti nebo expirační lhůtě přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá (již při jejich výrobě), že zaručené užívání výrobků bude kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Životnost těchto produktů je u těchto produktů vždy uvedena na dodacím listě.

Doživotní záruka

Na některé zboží je poskytována tzv. doživotní záruka. Tuto záruku garantuje přímo výrobce a je tedy vždy nutné seznámení se s konkrétními podmínkami konkrétního výrobce.
Tyto záruky jsou poskytovány nad rámec zákonných podmínek, tj. nad dobu 24 měsíců, a proto zde platí i odlišné podmínky pro řešení reklamací.

- tato prodloužená záruka bude uznána pouze v případě, že s kompletním vadným výrobkem bude předložen dodací list, spolu s kopií daňového dokladu. ANAFRA s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout bezplatnou záruční opravu nebo výměnu, jestliže dodací list spolu s prodejním dokladem nebude předložen.
- po uplynutí zákonné záruční lhůty 24 měsíců si firma ANAFRA s.r.o. vyhrazuje právo v případě neopravitelného či nedostupného výrobku, tento po dohodě se spotřebitelem nahradit podobným zbožím, ve stejné kategorii a stejných parametrů, nelze se tedy domáhat finančního vyrovnání.
- zboží může být nahrazeno opraveným kusem, ale vždy pouze takovým, jaký byl dodán zpět výrobcem a nelze se tedy domáhat nového kusu.
- ANAFRA s.r.o. se zavazuje, že tyto reklamace budou řešeny v co možná nejrychlejším termínu a vždy ve prospěch spotřebitele. Nejpozději však maximálně do 45 dnů od přijetí zakázky.

Tato záruka je poskytována pouze na zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím na dodacím listě. Jedná se především o produkty značek A-DATA, KOSS, SEAGATE, PLANET atd., na jednotlivé podmínky výrobců se lze informovat na reklamačním oddělení ANAFRA s.r.o.

Prodloužená záruka
Na vybrané počítačové sestavy ANAFRA je poskytována tzv. prodloužená zákonná záruka, a to až na dobu 36 měsíců a to v plném rozsahu bez omezení.


Zboží poškozené při přepravě
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Tento postup doporučujeme!

Pokud je i přesto zásilka převzata, doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupujícímu doporučeno ihned s dopravcem vyhotovit záznam o poškození nejpozději však do 24 h (platí pro Českou poštu, PPL a kurýrní služby). Předejdete tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější nepoškození dodané zásilky. Předpokladem bezvadného zboží při přepravě je především vnější nepoškození dodané zásilky. V případě, že se do takovéto situace dostanete, neváhejte nás kontaktovat na e-mail obchod@anafra.cz nebo telefonicky, abychom mohli celou věc urychleně vyřešit, případně Vám poradit, jak přesně v těchto případech postupovat.

Závěrečná ustanovení
Koncový zákazník - spotřebitel

V případě, že zákazník je spotřebitelem (tzn. osobou, která při uzavření a provádění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti), nejsou jeho zákonná práva jako spotřebitele tímto reklamačním řádem nikterak dotčena. Reklamační podmínky se řídí občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

ANAFRA s.r.o. v žádném případě neručí za případnou ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží (tj. na pevných discích, DVD, FDD, FLASH pamětích, paměťových kartách apod., a to ani v případě, že jsou tyto nosiče součástí počítačových sestav). Kupujícím se doporučuje tyto data adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

 

ANAFRA team má právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.